چهارشنبه ۶ تیر ۱۴۰۳
سبد خرید
زیست تجهیز آزما / درباره ما / حضور در نمایشگاهها

حضور در نمایشگاهها

گوشه ای از حضور زیست تجهیز آزما در نمایشگاهها :

سال 1383

- نمایشگاه تجهیزات پزشکی آزمایشگاهی و پزشکی ایران مد

سال 1385

- نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی اصفهان

- نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی مشهد

- نمایشگاه جنبی کنگره شیمی دانشگاه شیراز

سال 1386

- نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی ایران لب

- نمایشگاه جنبی کنگره آشامیدنی ها در دانشگاه شهید بهشتی

- نمایشگاه جنبی کنگره پلیمر در دانشگاه شریف

سال 1387

- نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی ایران لب

- نمایشگاه جنبی کنگره بیوتکنولوژی در دانشگاه تهران

سال 1388

- نمایشگاه مواد غذایی و کشاورزی شیراز

- نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی ایران لب

سال 1389

- نمایشگاه تجهیزات مواد غذایی و کشاورزی رشت

- نمایشگاه جنبی کنگره ارتقاء کیفیت ( همایش های رازی )

- نمایشگاه جنبی کنگره نانوتکنولوژی شیراز

سال1390

 - نمایشگاه صنایع نفت ، گاز وپتروشیمی تهران

- نمایشگاه صنایع غذایی اگروفود تهران

- نمایشگاه جنبی کنگره شیمی در دانشگاه همدان

سال 1391

 - نمایشگاه فناوری نفت ، گاز وپتروشیمی مشهد

 - نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آزمایشگاهی ، پزشکی و دندانپزشکی  اصفهان

- نمایشگاه ماشین آلات ادوات و محصولات کشاورزی و فراورده های غذایی تبریز

 سال 1392

- نمایشگاه بین المللی آب ، فاضلاب و برق مشهد

- نمایشگاه و کنگره شیمی تجزیه اصفهان

  سال 1393

 - نمایشگاه و کنگره شیمی پلیمر در دانشگاه تهران

- نمایشگاه بین المللی تجهیزات آزمایشگاهی اصفهان

  سال 1394

- نمایشگاه و کنگره ارتقاء کیفیت

- نمایشگاه و کنگره مهندسی آب

- نمایشگاه و کنگره شیمی تجزیه سنندج ( توسط نماینده استانی )

- نمایشگاه نفت ، گاز و پتروشیمی اراک

سال 1395

 - نمایشگاه و کنگره ارتقاء کیفیت