دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
سبد خرید

هات پلیت مگنت

هات پلیت مگنت دیجیتال

310

دارای صفحه آلومینیوم و استیل
قطر صفحه 145 mm، ماکزیمم سرعت 1250 rpm
ماکزیمم دمای تنظیمی 325 Ċ با دقت دمایی 3 Ċ ±
با قابلیت کنترل دمای صفحه و تنظیم دور بصورت دیجیتال
با توانایی همزدن 20 و 10 لیتر
هات پلیت مگنت

301

دارای صفحه آلومینیوم و استیل
قطر صفحه 145 mm، ماکزیمم سرعت 1250 rpm
ماکزیمم دمای تنظیمی 325 Ċ با دقت دمایی 15 Ċ ±
با توانایی همزدن 5 , 10 لیتر